പ്രധാന_ബാനർ

പ്രദർശനം

അമേരിക്ക

1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (1)
1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (2)
1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (3)
1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (4)
https://b341.goodao.net/exhibition/
1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (6)
1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (7)
1ലാസ് വെഗാസിലെ കവറിംഗ് -1 (8)

യൂറോപ്പ്

റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (1)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (2)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (3)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (4)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (5)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (6)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (7)
റഷ്യയിലെ 3 മോസ്ബിൽഡ് -42551 (8)

ഏഷ്യ

ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (1)
ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (2)
ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (3)
ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (4)
ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (5)
ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (6)
ദുബായിലെ 1 ബിഗ് 5 -2 (7)
/പ്രദർശനം/

ഓഷ്യാനിയ

2016 മെൽബണിലെ ഡിസൈൻ ബിൽഡ് -1
2016 മെൽബണിലെ ഡിസൈൻ ബിൽഡ് -2
2016 മെൽബണിലെ ഡിസൈൻ ബിൽഡ് -3

കാന്റൺ മേള

2009 കാന്റൺ മേള
2011 കാന്റൺ മേള
2012 കാന്റൺ മേള
2013 കാന്റൺ മേള
2014 കാന്റൺ മേള
2015 കാന്റൺ മേള
https://b341.goodao.net/exhibition/
2016 HuaXia മേള -2