പ്രധാന_ബാനർ

ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്

ഹൃസ്വ വിവരണം:


 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്
 • ആധുനിക ലോഹവും കല്ലും മൊസൈക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് മാർബിൾ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് സ്റ്റോൺ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക് ടൈൽ ഫ്ലവർ മൊസൈക് കാരാര മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈലുകൾ മാർബിൾ മൊസൈക് ടൈൽ ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്

ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

ഈ ഇനത്തെക്കുറിച്ച്

VS9732

എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രധാനമാണ്.

ഈ വാട്ടർജെറ്റ് മൊസൈക്ക് ടൈൽ സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാത്ത്റൂം ഒരു ആധുനിക ശൈലിയിൽ അലങ്കരിക്കൂ.

ഗംഭീരമായ മാർബിൾ മൊസൈക്ക് സീരീസിന്റെ ഭംഗിയിലേക്ക് സ്വാഗതം, നിങ്ങളുടെ ഷവർ റൂമിൽ മനോഹരമായ ഒരു രചന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുഷ്പ രൂപങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ.

VX06302

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ബ്രാൻഡ് വിക്ടോറിമോസൈക്
മോഡൽ നമ്പർ VS7735, VS8810, VS8811, VS8812, VS8815, VS9610, VS9611, VS9701, VS9731, VS9732, VX06300, VX06301, VX06302, VX88244, VX88247, VX88241
മെറ്റീരിയൽ മാർബിൾ + 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ
ഷീറ്റ് വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) 300*300
ചിപ്പ് വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) വ്യത്യസ്തമാക്കുക
ഇനത്തിന്റെ കനം (മില്ലീമീറ്റർ) 8
നിറം വെള്ള, ചാര, ബീജ്, കറുപ്പ്, തവിട്ട്
ഫിനിഷ് തരം തിളങ്ങുന്നതും മാറ്റ്, വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
ശൈലി ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ് ടൈൽ, വാൾ ടൈൽ, ബോർഡർ ടൈൽ
മാതൃക ഇന്റർലോക്ക് പാറ്റേൺ
ആകൃതി വ്യത്യസ്തമാക്കുക
എഡ്ജ് തരം നേരെയാക്കിയത്
അപേക്ഷയുടെ സ്ഥാനം മതിൽ
വാണിജ്യ / വാസയോഗ്യമായ രണ്ടും
ഫ്ലോറിംഗ് ലുക്ക് പാറ്റേൺ ലുക്ക്
ഫ്ലോർ ഉൽപ്പന്ന തരം മൊസൈക് ടൈൽ
ഇൻഡോർ / ഔട്ട്ഡോർ അകത്തും പുറത്തും
സ്ഥാനം അടുക്കള ബാക്ക്സ്പ്ലാഷ്, ബാത്ത്റൂം മതിൽ, അടുപ്പ് മതിൽ, ഷവർ മതിൽ
ജല സംരക്ഷണം വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന
ബോക്സ് അളവ് (ഷീറ്റുകൾ/ബോക്സ്) 11
ബോക്‌സ് ഭാരം (കിലോഗ്രാം/ബോക്‌സ്) 18
കവറേജ് (ചതുരശ്ര അടി/ഷീറ്റ്) 0.99
ഓരോ പാലറ്റിലും പെട്ടികൾ 63 / 72
ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് പലകകൾ 20
ഉൽപ്പാദന തീയതി ഏകദേശം 30 ദിവസം
നിർമ്മാതാവിന്റെ വാറന്റി ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ 1 വർഷത്തേക്ക് നിർമ്മാതാവിന്റെ തകരാറുകൾക്കെതിരെ വാറന്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

 • മുമ്പത്തെ:
 • അടുത്തത്:

 • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക